مقدمه آقای دکتر منير مزيد؛ شاعری از رومانی

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه آقای دکتر محمد جمال صقر؛ دانشيار صرف و نحو و عروض در دانشگاه قاهره؛ مصر

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه شاعر اديب خانم ثريا نافع؛ دوحه؛ قطر

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمة استاد دکتر محمد کاظم البکّاء؛ استاد دانشگاه از عراق

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه آقای دکتر عطاء أبوجبين، استاد دانشگاه از فلسطين

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه استاد دکتر سمير عبد الحميد نوح ؛ استاد زبان های شرقی در دانشگاه دوشيشا   – كيوتو ژاپن

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه هشت تن از اديبان برجسته هشت كشور بر ديوان شعر عربي دكتر خاقاني

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 •  

  مقدمه استاد دکتر عبد الرزاق حسين؛ استاد ادب عربی در دانشگاه ملک فهد عربستان سعودی

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • رياست تيم ايران در تدوين دائرة المعارف جهان اسلام

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • دكتر خاقاني پس از انتخاب به عنوان رئيس تيم ايران براي تدوين بخش ايران در دائرة المعارف جهان اسلام كه توسط كويت در حال تدوين است انتخاب شد. قرار است اين تيم در يك بازه زماني دو ساله به معرفي كشور جمهوري اسلامي ايران در ...

  تهيه طرح تشكيل شوراي عالي زبان و ادبيات عربي

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • گالــــری