تهيه طرح تشكيل شوراي عالي زبان و ادبيات عربي

  • پنج‌شنبه - 3 نوامبر 2016
  • تدوين برنامه كارشناسي آموزش زبان عربي به سرپرستي دكتر خاقاني

  • پنج‌شنبه - 3 نوامبر 2016
  • شوراي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم پس از موافقت با تأسيس رشته مختلف در مقطع كارشناسي در گروه هاي عربي كشور، يعني رشته هاي (آموزش زبان عربي، مترجمي زبان عربي، و فرهنگ و ادب عربي) به آقاي دكتر محمد خاقاني اصفهاني به نمايندگي از دانشگاه اصفهان ...

    مطالب اتاق فكر (نوآوري ها)

  • پنج‌شنبه - 3 نوامبر 2016
  • در اتاق فكر بخشي از نوآوري هاي فكري خود را به تدريج در معرض قضاوت بينندگان عزيز مي گذارم به اميد اين كه عزيزان با اظهار نظر و ارسال ديدگاه هاي خود در تكميل و تنقيح اين ايده ها مرا ياري كنند.

    گالــــری