كرسي ترويجي نظريه پردازي دانشگاه اصفهان با عنوان « آموزش زبان و ادبيات با الگوي تراتخصصي» توسط جناب آقاي دكتر محمد خاقاني و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد. اين كرسي از سلسله اجلاسيه هاي نظريه پردازي اين دانشگاه اصفهان بود كه در روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰:۰۰ در تالار امام (ره) دانشكده زبان هاي خارجي برگزار شد. در اين كرسي جناب آقاي دكتر رضا پيشقدم از گروه انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقاي دكتر سعيد كتابي از گروه انگلیسی دانشگاه اصفهان و جناب آقای دکتر محسن محمدی فشارکی مدیر گروه فارسی دانشگاه اصفهان به عنوان ناقد و خانم دکت ربتول علی نژاد از گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان به عنوان مدير جلسه حضور داشتند.
http://tcui.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=news&lang=1&tempname=nazariye&sub=26&isPopUp=false&PageID=23011&PageIDF=259&isPopUp=false

ارسال دیدگاه

*