1. سردبير مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها مجله گروه عربي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس دانشگاه اصفهان از تاريخ ۶/۸/۹۲ به مدت ۴ سال
  2. عضو هيأت تحريريه فصلنامه النهج ارگان بنياد نهج البلاغه
  3. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر کرمان تا ۱۳۹۲
  4. عضو هيأت تحريريه مجله علمي کاوشي نو در معارف قرآن – گروه علوم قرآني دانشگاه اصفهان  از ۸۸ تا ۹۱
  5. عضويت در هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي حديث پژوهشي دانشگاه کاشان از ۸۸ تا ۹۲.
  6. مسئول راه اندازي مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها ارگان دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس اداره انتشارات دانشگاه اصفهان, و عضويت در هيأت تحريريه آن با ابلاغ رياست دانشگاه
  7. عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي
  8. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي کتاب قيّم، دانشگاه يزد از ۱۰/۹/۸۹ تا مرداد ۹۴
  9. عضو هيأت تحريريه دوفصلنامه علمي تخصصي : فقه و حقوق ارتباطات. پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم.
  10. عضو تحريريه مجله نقد ادب معاصر عربی دانشگاه يزد

ارسال دیدگاه

*