تدوين برنامه كارشناسي آموزش زبان عربي به سرپرستي دكتر خاقاني

  • پنجشنبه - 13 آبان 1395
  • شوراي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم پس از موافقت با تأسيس رشته مختلف در مقطع كارشناسي در گروه هاي عربي كشور، يعني رشته هاي (آموزش زبان عربي، مترجمي زبان عربي، و فرهنگ و ادب عربي) به آقاي دكتر محمد خاقاني اصفهاني به نمايندگي از دانشگاه اصفهان ...

    گالــــری