مطالب اتاق فكر (نوآوري ها)

  • پنجشنبه - 13 آبان 1395
  • در اتاق فكر بخشي از نوآوري هاي فكري خود را به تدريج در معرض قضاوت بينندگان عزيز مي گذارم به اميد اين كه عزيزان با اظهار نظر و ارسال ديدگاه هاي خود در تكميل و تنقيح اين ايده ها مرا ياري كنند.

    گالــــری